Klasa pływacka - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klasa pływacka

Sport
 
 

MIĘDZYGIMNAZJALNE ZAWODY PŁYWACKIE

Dnia 19 stycznia 2017 na basenie Gimnazjum 54 odbyły się Międzygimnazjalne Zawody Pływackie.
Pływacy Uks Kopernik zdobyli pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów!!!

Opiekun:
Małgorzata Warsicka

MIĘDZYGIMNAZJALNE ZAWODY PŁYWACKIE

Dnia 11.02.2016 na basenie w Gimnazjum nr 54 odbyły się Międzygimnazjalne
Zawody Pływackie z udziałem zawodników klas pływackich (Ib, IId, IIIb) z Gimnazjum 54 oraz Gimnazjum 60.
Rozegrano następujące konkurencje: 2 baseny stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym
oraz sztafetę 6x 2 baseny stylem dowolnym.
Zawodnicy naszego gimnazjum w konkurencjach indywidualnych zajęli szereg pierwszych miejsc
oraz zwyciężyli w sztafecie i punktacji drużynowej.

Opiekun:
Małgorzata Warsicka


18.10.2015 na zawodach pływackich z okazji 4 urodzin Term Maltańskich
zawodniczka UKS Kopernik- Maja Bartczak z klasy 1c- zajęła 5 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym-0:37,86,
a Julia Pająk z klasy 2d zajęła miejsce 5 na 50m stylem dowolnym z czasem 0:39,09.
Zawodniczkom gratulujemy !!!!!!!:)

OPIEKUN: MAŁGORZATA WARSICKA


Dnia 11.06.2015 Reprezentacja Gimnazjum nr 54 zajęła
II miejsce w VI Mistrzostwach Sztafet Gimnazjum w pływaniu
oraz
II miejsce w IV zawodach Miasta Poznania w Podstawach Ratownictwa Wodnego.Dnia 25.09.2013r. reprezentacja pływaków Gimnazjum nr 54 brała udział w Mistrzostwach Poznania w pływaniu. Wkonkurencji sztafet 10x50m stylem dowolnym reprezentacja G54 zajęła 9miejsce.
Alicja Szymaczak z klasy 2b zajęła 11 miejsce w Poznaniu, a także Kamil Strykowski z klasy 3c zdobył 11 miejsce w konkurencji 50m stylem dowolnym.

PROGRAM NAUCZANIA I DOSKONALENIA SPORTOWYCH TECHNIK PŁYWANIA W SPORTOWEJ KLASIE PŁYWACKIEJ NA POZIOMIE I KLASY GIMNAZJUMPROGRAM ZAWIERA

Wstęp

1.      Metryczka informująca:
o koncepcji programu
dla jakiego typu szkoły i etapu nauki jest przygotowany program,
z myślą o jakich uczniach został opracowany
dla jakiego wymiaru godzin zajęć jest przeznaczony
przez kogo został opracowany
na jakich podstawach teoretycznych się opiera
określenie miejsca, warunków, czasu realizacji programy

2.      Cele edukacyjne ogólne, wychowawcze i operacyjne
3.      Treści kształcenia
4.      Metody i formy pracy
5.      Kompetencje i umiejętności ucznia po zrealizowaniu programu
6.      Ewaluacja programu. Sposoby pomiaru osiągnięć ucznia.
7.      Materiały wspomagające realizację treści kształcenia, wychowania (plan pracy, konspekty)
8.      BibliografiaWSTĘP

Pływanie przynosi szereg korzyści zdrowotnych: schorzenia, uodpornia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, zapobiega, koryguje wady postawy, harmonijnie rozwija ciało. Wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność, kształtuje cechy motoryczne, wpływa na rozwój społeczny. Pływanie jest formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziaływuje na organizm człowieka, odpręża, relaksuje.

Jedynie opanowanie sportowych sposobów pływania daje gwarancję, że potrafimy sobie radzić w wodzie, nawet w warunkach bardzo trudnych.KONCEPCJA PROGRAMU

Realizując sportowy cel nauczania pływania spełniamy 2 podstawowe zadania złożonego procesu pedagogicznego: wychowawcze i użytkowe (utylitarne). Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie klasy pływackiej prezentują dobry lub bardzo dobry poziom umiejętności pływackich, opracowałam program nauczania i doskonalenia sportowych sposobów pływania, a także treningu i specjalizacji w określonych sposobach pływania.

W oparciu o program chce prowadzić zajęcia, które mają rozbudzić w uczniach motywację do uczestnictwa w treningu pływackim, ciągłego samo usprawnienia umiejętności pływackich. Poprzez odpowiedni dobór dozowanie środków treningowych, chcę zmotywować uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych. Moje działania ukierunkuję na kształtowanie u uczniów pozytywnych emocji, które pomagają osiągać nie tylko wyniki, ale przyczynią się do zawierania przyjaźni w życiu codziennym rywalizacji w czasie zawodów sportowych. Głównym celem treningów jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiadomości na poziomie umożliwiającym udział w rywalizacji szkolnej i pozaszkolnej w rolach zawodnika, kibica.

Program został opracowany przez mgr Małgorzatę Warsicką, nauczycielkę wychowania fizycznego oraz trenera II klasy pływania w Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. Program jest oparty na nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zdrowie. Sport. Rekreacja – Urszula Kierczak, Janusz Jenota.ADRESAT PROGRAMU


           Adresatami programu są uczniowie klasy I pływackiej Gimnazjum nr 54 w Poznaniu. Są to uczniowie reprezentujący dobry lub bardzo dobry poziom umiejętności pływackich. Kryterium naboru do klasy pływackiej jest orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wybranej dyscypliny sportu (kryteria naboru zgodne z w/w regulaminem) oraz zdolność od lekarza medycyny sportu. Do części pływackiej klasy należy 16 uczniów – 8 dziewcząt i 8 chłopców. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera II klasy pływania Małgorzatę Warsicką.

Na treningi pływackie przeznaczone jest 9 godzin w ciagu tygodnia, z czego 8 treningów odbywa się na pływalni, a 1 trening tygodniowo realizowany jest na siłowni. Rocznie na treningi przeznaczone jest w klasie I 334 godziny (295 godzin treningów pływackich i 39 godzin treningów na siłowni).

Miejsce realizacji programu: pływalnia kryta w Gimnazjum nr 54, o wymiarach 14m x 9m, zmienna głębokość wody od 90cm do 1,40m, temperatura wody 28-29oC oraz pływalnia kryta przy ulicy Taborowej T. S. „Olimpia” basen 25m.

Wyposażenie pływalni: koło ratunkowe, rzutka na linie, żerdzie, apteczka pierwszej pomocy, sprzęt wypornościowy – deski pływackie, makrony długie, makarony krótkie, pływaczki, piłki, pałeczki.

Czas realizacji: rok szkolny 2010/2011.CEL GŁÓWNY

propagowanie i zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu pływackiego
integrowanie procesu szkolenia sportowego z działalnością dydaktyczną i wychowawcząCELE EDUKACYJNE

kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie środowiska pływackiego szkoły
zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym pływakom
prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia własnych wychowanków
współorganizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych ujętych w planach szkołyCELE WYCHOWAWCZE


dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych
wdrażanie do samo usprawniania
osiągane wyniki w kontekście zaangażowania w wypełnianie zadań
zasada fair play
samodyscyplina
przyjaźń w życiu codziennym i rywalizacja w czasie zawodów sportowychCELE OPERACYJNE


Uczeń:

Opanował ćwiczenia pływackie kształtujące wytrzymałość podstawową, specjalistyczną, szybkość pływania.
Doskonali sportową technikę pływania 2 stylami.
Zna korzyści jakie przynosi regularne uczestnictwo w treningach pływackich.
Systematycznie uczęszcza na zajęcia z pływania.
Współdziała zgodnie w zespole i z trenerem.
Umie dokonać samooceny i oceny umiejętności pływackich.TREŚCI KSZTAŁCENIA


UMIEJĘTNOŚCI

1.      Ćwiczenia ogólnorozwojowe w przygotowaniu pływackim.
2.      Specjalnie ukierunkowane przygotowanie fizyczne.
3.      Przygotowanie techniczne


a) sportowa technika pływania kraulem na piersiach
ćwiczenia koordynacji RR, NN z oddychaniem

b) sportowa technika pływania kraulem na grzbiecie
ćwiczenia koordynacji RR, NN z oddychaniem
skok startowy, nawroty

4.      Ćwiczenia kształtujące wytrzymałość podstawową, specjalistyczną i szybkość pływania.
5.      Elementy ratownictwa (sposoby pływania wykorzystywane w ratownictwie, skoki ratownicze, sposoby holowania tonącego).
6.      Rekreacyjne formy aktywności ruchowej w wodzie (piłka wodna).
7.      Rozpoznanie zachowań i sytuacji sprzyjających lub zagrażających zdrowiu.
8.      Samokontrola i samoocena.
9.      Analiza uzyskanych wyników, przyczyny postępu lub regresu.


WIADOMOŚCI

1.      Co to jest zdrowie? Jakie czynniki wpływają na zdrowie człowieka.
2.      Zasady bezpiecznego korzystania z miejsc kąpieli.
3.      Wymogi higieny w okresie dojrzewania.
4.      Organizacja ratownictwa wodnego w regionie.
5.      Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w czasie zajęć w wodzie i nad wodą.
6.      Zasady żywienia w treningu pływackim (ranga składników odżywczych).
7.      Jakie zmiany fizjologiczne następują w organizmie pod wpływem treningu pływackiego.
8.      Jadłospis pływaka – posiłek potreningowy.WYCHOWANIA

1.      Zaufanie do trenera.
2.      Odpowiedzialność za partnera.
3.      Dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia.
4.      Właściwa ocena sytuacji, rozpoznanie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia.SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW


METODY PRACY

1.      Poglądowe (pokaz na lądzie, w wodzie, obserwacja).
2.      Słowne.
3.      Praktycznego działania.
4.      Częściowo-kompleksowa.FORMY NAUCZANIA PŁYWANIA

1.      Zadaniowa.
2.      Ścisła.FORMY ORGANIZACYJNE

1.      Zespołowa.
2.      Indywidualna.ZASADY NAUCZANIA

1.      Świadomości i aktywności.
2.      Poglądowości.
3.      Systematyczności.
4.      Przystępności i indywidualizacji
5.      Trwałości.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


1.      Zajęcia z pływania prowadzić tak, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
2.      Metody i formy zajęć dostosować do stopnia wytrenowania ucznia.
3.      Mobilizować uczniów do zwiększonego wysiłku fizycznego.
4.      Stawiać przed uczniami różnorodne zadania.
5.      Eksponować indywidualne uzdolnienia ruchowe w pływaniu.
6.      Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
7.      Uczestnictwo w Szkolnych i Pozaszkolnych Zawodach Pływackich.
8.      Powierzać uczniom różne funkcje i zadania.OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1.      Opanował ćwiczenia ogólnorozwojowe w treningu pływackim (lekkoatletyczne, przebieżki, skocznościowe, koordynacyjne, rozluźniające).
2.      Opanował ćwiczenia specjalistyczne w treningu pływackim (z hantlami, piłkami lekarskimi, ruchy imitacyjne, siłowe na atlasie), z taśmami gumowymi.
3.      Umie przepłynąć z zaprezentowaniem sportowej techniki pływania 100m kraulem na piersiach w pełnej koordynacji z prawidłowym startem oraz nawrotami.
4.      Umie przepłynąć z zaprezentowaniem sportowej techniki pływania 100m kraulem na grzebiecie w pełnej koordynacji z prawidłowym startem oraz nawrotem.

5.      Opanował szybkość pływania sportowymi technikami – kraulem ma piersiach i kraulem na grzebiecie na dystansach sprinterskich.
6.      Opanował wytrzymałość pływania sportowymi technikami – kraulem na piersiach i kraulem na grzebiecie na dystansach 200m.
7.      Zna sposoby pływania wykorzystywane w ratownictwie.
8.      Zna sposoby samoasekuracji w razie problemów w wodzie – skurcz, zachłyśnięcie.
9.      Umie udzielić I pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w czasie zajęć w wodzie i nad wodą.
10.  Systematycznie uczęszcza na treningi pływackie.
11.  Dokonuje samooceny i oceny umiejętności pływackich.SPOSOBY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA


ZADANIA KONTROLNO – OCENIAJACE


1.      Przepłynięcie dystansu 100m kraulem na piersiach, kraulem na grzebiecie ze zmienną prędkością

1 odcinek 25m – prędkość umiarkowana
2 odcinek 25m – prędkość duża
3 odcinek 25m – prędkość umiarkowana
4 odcinek 25m – prędkość maksymalna


2.      Przepłynięcie dystansu 100m kraulem na piersiach ze zmiennym rytmem oddychania

1 odcinek 25m – co 2 ruch RR
2 odcinek 25m – co 3 ruch RR
3 odcinek 25m – co 4 ruch RR
4 odcinek 25m – indywidualny rytm oddychania

3.      Przepłynięcie 25m kraulem na piersiach, na grzbiecie z maksymalną szybkością
4.      Przepłynięcie 50m kraulem na piersiach, na grzbiecie z maksymalną szybkością
5.      Przepłynięcie 200m kraulem na piersiach, kraulem na grzbiecie z prędkością umiarkowaną.
6.      Test sprawności specjalnej i wytrzymałości pływania.BIBLIOGRAFIA

1.      Karpiński E.: „Pływanie. Sport. Zdrowie. Rekreacja.” Katowice 2008r.
2.      Bartkowiak E.: „Pływanie sportowe.” Warszawa 2008r.
3.      Pietrusik K.: „Pływanie: nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy Aqua Fitness.” Warszawa 2005r.
4.      Kierczak N., Jasota J.: „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja.” Kraków 2009r.
5.      Mozer W.: „Historia ratownictwa wodnego w teorii i praktyce.” Skarżysko-Kamienna, lipiec 2007r.
6.      Sozański H., Śledziewski D.: „Technologia dokumentowania i opracowywania danych o obciążeniach treningowych.”


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego