Innowacja pedagogiczna - " Szacun dla zdrowia" - Gimnazjum 54 w Poznaniu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacja pedagogiczna - " Szacun dla zdrowia"

Projekty

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
"SZACUN DLA ZDROWIA"

Koordynator
mgr Bożena Konieczna


Tytuł innowacji "Szacun dla zdrowia"
Autorzy innowacji
: Bożena Konieczna
Etap edukacyjny
: gimnazjum
Rodzaj innowacji
: metodyczno-programowa
Termin realizacji
: 01.09.2016-30.06.2019

Cele ogólne innowacji
:
Kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

Spodziewane efekty z uwzględnieniem nowatorstwa
.
Zapoznać ucznia ze sposobami zachowania, umacniania a także poprawy zdrowia. Przekazać i utrwalić wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia, wyrobienia nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego. Wzbogacić i pogłębić wiedzę o własnym organizmie, o prawach rządzących zdrowiem . W przyszłości uczniowie mogą kontynuować naukę w liceum o profilu biologicznochemicznym a następnie dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu podjąć studia na podobnych kierunkach.

Opis innowacji
:
Chcemy wychować zdrowe społeczeństwo. Należy więc stworzyć uczniom warunki aby sami poznali potrzeby organizmu i chcieli się troszczyć o zdrowie swoje i innych. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów zajęć praktycznych. Realizowana będzie metoda pracy indywidualnej, burza mózgów i warsztatów. Gimnazjaliści będą współpracować z Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.AUTORSKI PROGRAM  PROZDROWOTNY   
W GIMNZAZJUM NR 54
„SZACUN DLA ZDROWIA”
2016/2019Etap edukacji na poziomie gimnazjum to niewątpliwie najlepszy moment na uświadomienie młodzieży, jak wiele zależy od nich samych. To oni będąc w okresie dojrzewania, buntu, podejmowania samodzielnych decyzji, mają wpływ na sposób spędzania wolnego czasu, higienę osobistą, higienę pracy umysłowej, czy wreszcie decydują o sięganiu po różnego rodzaju używki. Dlatego też uważam, że właśnie w gimnazjum realizacja treści prozdrowotnych ma pomóc w przekazaniu zasobu teoretycznej wiedzy o zdrowiu, utrwalić nawyki, przyzwyczajenia, ukształtować postawy ucznia zainteresowanego zdrowiem własnym i swoich najbliższych.
Chcielibyśmy  kształtować wśród uczniów poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie  i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć  uczniom  real  i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.


CELE OGÓLNE:

Zwiększenie i rozszerzenie wiedzy o zdrowiu.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
Zachęcanie do wyboru stylu życia sprzyjającego zdrowiu.
Uzasadnianie korzyści wynikających ze spędzania czasu wol nego na świeżym powietrzu i w ruchu.
Stosowanie różnych form aktywnego wypoczynku.
Stwarzanie   okazji  do  współpracy  w  grupie  i  ukazywanie
wartości kontaktów przyjacielskich.
Pielęgnowanie i rozwijanie cech pozytywnych oraz postaw  wobec ludzi.


TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA:


1.Zdrowy styl odżywiania:
Zasady zdrowego odżywiania.
Kalorie i wartość odżywcza produktów.
Piramida żywieniowa.
Wartości odżywcze warzyw i owoców.
Rola regularnego spożywania posiłków.
Zbilansowana dieta.
Wybrane elementy edukacji konsumenckiej.
Higiena i estetyka przyrządzania i spożywania posiłków.
Współczesne choroby a zdrowa żywność.
Anoreksja i bulimia.

2.Aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny:
Gry i zabawy ruchowe.
Rola ruchu i wypoczynku.
Organizacja pracy i czasu wolnego.
Prawidłowa postawa ciała.

3.Zdrowie psychiczne:
Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.
Emocje, ich rozpoznawanie i wyrażanie.
Relaks dobrym sposobem na stres.
Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych.
Współpraca z innymi w pracy i zabawie.

4. Życie bez nałogu:  
Papierosy i ich wpływ na stan zdrowia.
Alkoholizm wśród młodocianych.
Substancje szkodliwe dla organizmu.
Racjonalne korzystanie ze środków masowego przekazu i komputera.


Sposoby realizacji:

zajęcia edukacyjne
godziny wychowawcze
lekcje przedmiotowe
zajęcia z pedagogiem
spotkania profilaktyczno
edukacyjne ze specjalistami z instytucji, fundacji, sto
kampanie profilaktyczne
imprezy, akcje, happeningi promujące zdrowie
wychowanie przez sport tj. wycieczki piesze, rajdy rowerowe, wyjazdy na basen, turnieje sportowo- rekreacyjne
wizualna promocja idei zdrowego stylu życia, m.in. gazetki ścienne, wystawy prac uczniów, dostępne
prelekcje, pogadanki i spotkania edukacyjne

Osoby i instytucje wspierające działalność programową
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
powiatowa stacja SANEPID-u
służba zdrowia
instytucje i fundacje promujące zdrowie

          Program będzie dotyczył uczniów klas I, II, III. Realizowany będzie w latach 2016/2019. Po podpisaniu umowy o współpracy z Wyższą Szkołą  Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu uczniowie naszego gimnazjum będą brać udział w spotkaniach ze studentami wydziału dietetyki.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów zajęć praktycznych. Realizowana będzie metoda pracy indywidualnej, „burza mózgów", praca w grupach.EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i pod koniec roku szkolnego. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w programie.
Narzędzia służące do ewaluacji to:
rozmowy z uczniami i rodzicami
testy wiadomości i umiejętności
konkursyBożena KoniecznaREALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „SZACUN DLA ZDROWIA”
Rok szkolny 2016/2017

Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych  przez wychowawców  w klasach I,II,i III dnia  7 października zajęć poświeconych Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
Uczniowie otrzymali materiały szkolneniowe dotyczące najnowszej  Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej . Praca odbywała się w grupach, każda z nich opracowała kolejne poziomy piramidy. Na uwagę zasługuje fakt, iż na samym dole znajduje się aktywność fizyczna.


Na zakończenie zajęć każda klasa samodzielnie wykonała Piramidę różnymi technikami.

       Bożena Konieczna


Współpraca z POSIR-em  w przygotowaniu punktu żywieniowego podczas 17 PKO Poznań Maratonu. Młodzież naszego gimnazjum (ok. 40 osób) przygotowała stoisko z napojami energetycznymi, wodą oraz owocami dla blisko sześciu tysięcy biegaczy. Umożliwiło to skorzystanie w komfortowych warunkach  z jedzenia i picia i dotarcie do mety po wycieńczającym biegu maratońskim.

  

Bożena Konieczna
Roma Ryszczyńska
Marszobiegi i zajęcia terenowe dookoła jeziora Rusałka w dniu 29 października- W sobotnie przedpołudnie uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunami spotkali się na zajęciach terenowych w okolicy jeziora Rusałka. Celem tego spotkania było aktywne spędzanie wolnego czasu, wzmocnienie i hartowanie organizmu oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Niektórzy uczniowie przyjechali na spotkanie rowerami, inni pokonali trasę pieszo lub marszobiegiem. W przerwach zajęć sportowych omawialiśmy tematykę dotyczącą wpływu aktywności fizycznej na rozwój organizmu. Młodzież obliczała również, ile można było spalić kalorii podczas godzinnego szybkiego marszu. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z takiej formy aktywnych zajęć.  

Bożena Konieczna
Romka Ryszczyńska

W dniu 17 listopada uczennice klasy 2A wzięły udział w XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wygrać Zdrowie-Edukacja Żywieniowa: wyzwanie, potrzeba czy konieczność? Konferencja ta odbyła się w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Odbyło się kilka wykładów prowadzonych przez lekarzy oraz wykładowców partnerskiej uczelni. Dotyczyły one:
-Elementy zaburzeń w odżywianiu oraz ocena stanu i sposobu odżywiania.
-Występowanie chorób cywilizacyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży.
-Rozwój fizyczny a ruch.
-Prawidłowe żywienie w młodości inwestycją w zdrowie seniora.
-Co zrobić lepiej? - Jedzenie w szkole?
-Jak motywować dzieci do jedzenia. Jak zachęcać, nie zniechęcać?
Podczas przerwy uczestnicy konferencji degustowali zdrowe przekąski przygotowane przez Szkołę Odżywiania „Orkiszowe Pola”. Firma ta zaopatruje ok. 3 tyś. uczniów i przedszkolaków w zdrowe obiady na terenie Poznania i okolic. Tematyka konferencji była bardzo ciekawa, ukazała nowe aspekty zagadnień dotyczących odżywiania, wzbogaciła naszą wiedzę dotycząca zdrowego odżywiania.
       

Bożena Konieczna     

Gimnazjaliści z G 54  w dniu 19 listopada brali udział w sportowych zmaganiach nad jeziorem Rusałka. Było to świetne połączenie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu  i utrwalenia wiadomości teoretycznych na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania. Uczniowie pokonywali trasę etapami. Na zakończenie każdego etapu odpowiadali na wcześniej przygotowane zagadnienia konkursowe. Dotyczyły one:
-racjonalnego odżywiania
-składników odżywczych w danym produkcie
-regularności spożywania posiłków
-etykiet spożywczych i co one zawierają
-wpływu aktywności fizycznej na układ krążenia i oddychania
Uczniowie utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę oraz wyrazili chęć do uczestniczenia w konkursie programu „Trzymaj Formę”, który odbędzie się na wiosnę.

Bożena Konieczna
Roma Ryszczyńska

Aby zdrowo się odżywiać, trzeba być po prostu zdrowym. Czasami mamy szansę pomóc innym ludziom wyzdrowieć. By do tego przekonać młodych ludzi, 25 listopada naszą szkołę odwiedzili wolontariusze Drużyny Szpiku. W gimnazjum działa również grupa uczniów pod kierunkiem p. Izy Narożnej, która zaprosiła; p.Marię Homan, p.Karolinę Schoener, oraz p. Katarzynę Kleiber. Uczniowie poznali historię powstania Drużyny Szpiku, uzyskali informację o sposobie rejestracji, pobrania szpiku oraz procedurach towarzyszącym przeszczepom. Obejrzeli również film pokazujący jak wygląda cała procedura. Gimnazjaliści otrzymali ulotki informacyjne, które postanowili rozpropagować w domach rodzinnych.

Dnia 28 listopada 2016r, naszą szkołę odwiedzili p. Krzysztof Piekarek (ratownik medyczny) i policjant p. Mariusz Fabisiak z Komisariatu Policji Poznań Grunwald. W związku z realizacją programu zdrowotnego oraz Programu Profilaktycznego w gimnazjum przeprowadzili prelekcję na bardzo ważny temat: „Dopalacze-fakty i mity”. Na wykładzie obecni byli uczniowie klas I,II i III, ok. 60 osób. Ratownik medyczny szczegółowo omówił tematykę charakteryzującą  dopalacze, co w nich się znajduje, jak działają na ludzki organizm. Niepokojący jest fakt, iż powodują trwałe uszkodzenia układu nerwowego. Wywołują stany lękowe, ogromną agresję, dziwne myśli, rozdrażnienie oraz trudne do przewidzenia reakcje. Natomiast policjant omówił prawne postępowanie wobec osób handlujących, posiadających oraz zażywających dopalacze. Na zakończenie uczniowie mogli zadać pytania dotyczące omawianych zagadnień.

    Pedagog: Monika Jarota
Bożena Konieczna

Na lekcjach wychowawczych 3 grudnia klasy I, II i III wzięły udział  szkolnym   etapie XXV  edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia . Młodzież odpowiadała na 20 pytań dotyczących  procesów zachodzących w organizmie podczas spożywania posiłków, mikro i makro elementów , recyklingu, zagrożeń cywilizacyjnych.
Najwięcej punktów zdobyli:

Dominik Glonek z klasy 3B

Grzegorz Der      z klasy 3B

Julia Hajduk        z klasy 3E

Gratulujemy Bożena Konieczna

Z okazji Dnia Patrona uczniowie gimnazjum nr 54 zorganizowali „Biesiadę u Kopernika"

Każda klasa przygotowała  stoisko z potrawą epoki renesansu spełniająca wymagania współczesnej zdrowej żywności lub charakterystyczną potrawę XVI wieczną przetwarza zgodnie z współczesnymi, ekologicznymi zasadami zdrowego żywienia, zastępując produkty ciężkostrawne, wysokokaloryczne zdrowymi składnikami).
       Jury konkursowe  przewodniczącą p. Małgorzatą Dłużewską-  prodziekanem Wyższej Szkoły Zdrowia , Urody i Edukacji w Poznaniu oceniało:

- wystrój i dekoracje stoiska
- przepis  renesansowy i współczesny potrawy
- ekspozycję jednej potrawy na zimno lub na ciepło, lub deser
- przygotowanie potrawy  w ilości wystarczającej do serwowania chętnym próbującym     
podczas biesiady
- obsługę stoiska
- estetykę i higieniczny sposób podawania potrawy

Każda klasa przygotowała smaczne i pięknie podane potrawy, wygrała klasa 2a, która przygotowała zupę gulaszową z dziczyzny.

                          Bożena Konieczna

Na lekcjach wychowawczych 9 grudnia 2016r odwiedzili nas studenci Wyzszej Szkoły Urody Edukacji i Zdrowia w Poznaniu.W ramach współpracy uczelni z naszym gimnazjum studenci przedstawili prezentację multimedialną o zdrowiu.Prelekcja była bardzo ciekawa, gdyż oprócz standardowych wiadomości o zasadach żywienia, piramidzie żywieniowej, roli makro o mikro elementów, studencji przekazali gimnazjalistom swoje doświadczenie i praktyczne wskazówki pozyskane podczas studiów.Uczniowie mieli okazję wyliczyć dla siebie dzienne zapotrzebowanie kaloryczne według wzoru Harrisa-Benedicta.Na zakończenie zainteresowani zadawali pytania na interesujące kwestie.W styczniu spotkamy się ponownie.


     Bożena Konieczna

20 stycznia 2017r.gościliśmy znowu studentów Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji. Przyszli dietetycy przedstawili naszym uczniom następujące zagadnienia:
zbilansowana dieta, wybrane elementy edukacji konsumenckiej, higiena i estetyka przyrządzania i spożywania posiłków. Współczesne choroby (bulimia i anoreksja).

Bożena Konieczna

W związku z realizacją innowacji „Szacun dla zdrowia” ponownie odwiedzili nas studenci Wyższej Szkoły  Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
Tym razem spotkania odbyły się trzykrotnie: 3.04.2017r. dla klas III , 10.04.2017r. dla klas II , 24.04.2017r. dla klas I (które mają  dodatkowe spotkanie na 22.05.2017r.
Studenci pojawili się z opiekunem swojej grupy, p. dr. Małgorzatą Dłużewską. Pani dietetyk przywitała się z każdą klasą osobiście i przedstawiła w ogólnym zarysie rolę i znaczenie dietetyki w codziennym życiu. Okazało się, że nasza młodzież była ogromnie zainteresowana tym zagadnieniem, ponieważ jako szkoła z oddziałami sportowymi rozumiała jakie znaczenie ma prawidłowe  odżywianie się   dla zawodników czynnie uprawiających różne sportowe dyscypliny.
W każdej klasie była dwójka studentów, w związku z tym uczniowie mieli możliwość swobodnego zadawania pytań na zakończenie prelekcji. Tematyka była wszechstronna:
klasy III   -Zasady zdrowego odżywiania.
    -Kalorie i wartość odżywcza produktów.
    -Wybrane elementy edukacji konsumenckiej.
Klasy II  -Uzależnienia, substancje szkodliwe dla zdrowia.
 -Anoreksja i bulimia; współczesne choroby.
 -Higiena i estetyka spożywanych pokarmów.
Klasy I   -  Życie bez nałogu:  
-Papierosy i ich wpływ na stan zdrowia.
-Alkoholizm wśród młodocianych.
-Racjonalne korzystanie ze środków masowego przekazu i komputera.
Spotkania przebiegały w miłej atmosferze, powtórzymy je w przyszłym roku.
       
Koordynator: Bożena Konieczna

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego